Konkursy na dyrektorów szkół

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Dąbiu, Dulczy Wielkiej, Partyni i Żarówce.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu;

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej;

3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Partyni;

4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Partyni  stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 6.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenie powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenie Nr 28/2019

                                                                                              Burmistrza Radomyśla Wielkiego

                                                                                              z dnia  6 marca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu

                           Dąbie 100, 39-311 Zdziarzec

            Organ prowadzący – Gmina Radomyśl Wielki

 

1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 1   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze             w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zaresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. Poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,        o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60);

 

2. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 2 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze            w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. spełnia wymogi określone w p. I. 2-11 niniejszego ogłoszenia

3. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 12 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze      w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
 2. nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniający wymagania okręślone w p. I.2-11 i II.1 z wyjątkiem p. I.4a i 4b niniejszego ogłoszenia, tj. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej  zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w pzypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o korym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60) – w przypadu cudzoziemca;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane    z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12.  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DzU  z 2017r. Poz. 1189) lub –   w przypadku nauczyciela akademickiego - w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego              w Dąbiu”  w terminie do dnia 26 marca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00  na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Rynek 32, pok. 20

39-310 Radomyśl Wielki

(budynek Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II p., p. 20).

W przypadku wysłania oferty pocztą na podany wyżej adres, decyduje data wpływu dokumentów do GZEAS.

6. Nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej.

7. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginaly dokumentów, o których mowa w p. 4. 4)-4.7) oraz 4.12) i 4.13).

8. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu.                                                                     

                                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                /-/ inż Józef Rybiński

 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Zarządzenie Nr 28/2019

                                                                                              Burmistrza Radomyśla Wielkiego

                                                                                              z dnia  6 marca 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej

       Dulcza Wielka, ul. ks. Kalinowskiego 212/1, 39-312 Żarówka

                   Organ prowadzący – Gmina Radomyśl Wielki

 

1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 1   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zaresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. Poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,                o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455,           z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60);

2. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 2 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. spełnia wymogi określone w p. I. 2-11 niniejszego ogłoszenia

3. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 12 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze      w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
 2. nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniający wymagania okręślone w p. I.2-11 i II.1 z wyjątkiem p. I.4a i 4b niniejszego ogłoszenia, tj. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej  zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w pzypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o korym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60) – w przypadu cudzoziemca;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12.  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DzU  z 2017r. Poz. 1189) lub –   w przypadku nauczyciela akademickiego - w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu,        z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego              w Dulczy Wielkiej”  w terminie do dnia 26 marca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00  na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Rynek 32, pok. 20

39-310 Radomyśl Wielki

(budynek Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II p., p. 20).

W przypadku wysłania oferty pocztą na podany wyżej adres, decyduje data wpływu dokumentów do GZEAS.

6. Nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej.

7. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginaly dokumentów, o których mowa w p. 4. 4)-4.7) oraz 4.12) i 4.13).

8. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu.                                                                   

                                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                /-/ inż Józef Rybiński

 

                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3

                                                                                              do Zarządzenie Nr 28/2019

                                                                                              Burmistrza Radomyśla Wielkiego

                                                                                              z dnia  6 marca 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Partyni

                      Partynia 66, 39-310 Radomyśl Wielki

                Organ prowadzący – Gmina Radomyśl Wielki

1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 1   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zaresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. Poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,                o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455,           z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60);

2. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 2 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. spełnia wymogi określone w p. I. 2-11 niniejszego ogłoszenia

3. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 12 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
 2. nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniający wymagania okręślone w p. I.2-11 i II.1 z wyjątkiem p. I.4a i 4b niniejszego ogłoszenia, tj. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej  zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w pzypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o korym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60) – w przypadu cudzoziemca;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12.  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DzU  z 2017r. Poz. 1189) lub –   w przypadku nauczyciela akademickiego - w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu,       z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego              w Partyni”  w terminie do dnia 26 marca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00  na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Rynek 32, pok. 20

39-310 Radomyśl Wielki

(budynek Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II p., p. 20).

W przypadku wysłania oferty pocztą na podany wyżej adres, decyduje data wpływu dokumentów do GZEAS.

6. Nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej.

7. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginaly dokumentów, o których mowa w p. 4. 4)-4.7) oraz 4.12) i 4.13).

8. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu.

                                                                      

                                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                /-/ inż Józef Rybiński

 

                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 4

                                                                                              do Zarządzenie Nr 28/2019

                                                                                              Burmistrza Radomyśla Wielkiego

                                                                                              z dnia  6 marca 2019 roku

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce

                           Żarówka 64, 39-312 Żarówka

              Organ prowadzący – Gmina Radomyśl Wielki

 

1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 1   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zaresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. Poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455,           z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60);

2. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 2 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytul zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 2. spełnia wymogi określone w p. I. 2-11 niniejszego ogłoszenia

3. Do Konkursu może również przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w § 12 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze      w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, tj.:

 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
 2. nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniający wymagania okręślone w p. I.2-11 i II.1 z wyjątkiem p. I.4a i 4b niniejszego ogłoszenia, tj. posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej  zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o korym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r poz. 60) – w przypadu cudzoziemca;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12.  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DzU  z 2017r. Poz. 1189) lub –   w przypadku nauczyciela akademickiego - w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu,        z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego              w Żarówce”  w terminie do dnia 26 marca 2019 r.  (wtorek) do godz. 15.00  na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Rynek 32, pok. 20

39-310 Radomyśl Wielki

(budynek Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II p., p. 20).

W przypadku wysłania oferty pocztą na podany wyżej adres, decyduje data wpływu dokumentów do GZEAS.

6. Nie dopuszcza się skladania ofert w postaci elektronicznej.

7. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginaly dokumentów, o których mowa w p. 4. 4)-4.7) oraz 4.12) i 4.13).

8. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu.                                                                    

                                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                /-/ inż Józef Rybiński

 

                                                                                 

6 marca 2019