Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 18 czerwiec 2019 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki; debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  w Radomyślu Wielkim za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok,
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                               /-/Jan Miękoś

10 czerwca 2019