Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 lipiec 2019 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Czarna w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków  w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

19 lipca 2019