Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 30 sierpnia 2019 r. /piątek/ o godz.14.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 (dowóz uczniów).

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

9.    Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś 

23 sierpnia 2019