Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

27 wrzesień 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 27 września 2019 r. /piątek/ o godz.13.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

20 września 2019