Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 26 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz.12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Radomyślu Wielkim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Radomyśl Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rad Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

18 listopada 2019