Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 23 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz.12.00 w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2020 r.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2020 roku;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2020 roku (drogi/chodniki),
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2020 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  gminy  na  2019  rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2019  rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  Radomyśl Wielki
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

 

12 grudnia 2019