Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pod nazwą: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 - 2032.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PROJEKTU DOKUMENTU POD NAZWĄ:

„AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RADOMYŚL WIELKI  NA LATA 2019-2032”

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 – t.j.) zawiadamiam o przedłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pod nazwą „Aktualizacji inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032”.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z trenu Gminy Radomyśl Wielki.

Interesariusze mogą składać wnioski i uwagi  do ww. dokumentu na podstawie formularza uwag w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Uwagi można składać na piśmie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim: sekretariat@radomyslwielki.pl tytułem: Opinia dot. Programu usuwania azbestu.

Z treścią Programu można się zapoznać:

·      W Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu,

·      Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim http://radomysl.bip.2.ires.pl/ w zakładce konsultacje społeczne,

·   Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim https://radomyslwielki.pl/ w zakładce dla mieszkańców.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 23-01-2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032 - aktualizacja”.
2. Formularz uwag.

 Z up. Burmistrza

/-/ Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza

 

 

23 stycznia 2020