Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim  na  dzień 25 luty 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00  w  sali  narad budynku Sokół w Radomyślu  Wielkim. 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Witosa".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radomyśl Wielki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania własności nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy  rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy  na  2020  rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na  2020  rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
 22. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Miękoś 

13 lutego 2020