Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinasowanie zadania pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ                                                                Radomyśl Wielki dnia 17-07-2020r.

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

                                                          INFORMACJA

 

            W dniu 30-06-2020r. została podpisana umowa nr 3826/2020/OZ/R/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki” w ramach programu priorytetowego pod nazwą: „Ogólnopolski program finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

         Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35% kosztów kwalifikowanych.

         W wyniku realizacji zadania objętego umową planowane jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości około 50,00 Mg, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosił będzie 21700,00 zł, z czego:

  • środki NFOŚiGW                 -  10 850,00 zł,
  • środki WFOŚiGW                -   7 595,00 zł,
  • środki własne                        -   3 255,00 zł

 

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

17 lipca 2020