Podrędczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół

A) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

B) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

A) W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych , realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego , określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W roku szkolnym 2020/2021 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. II, III, V, VI, VIII będą korzystać z podręczników/materiałów  zakupionych  dla uczniów tych klas w poprzednich latach szkolnych.  Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U. 2017.2203)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.2019.1481)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U 2017.59)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (dz. U. 2020.479)

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych, w 2020 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji dla uczniów niepełnosprawnych :

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U.2018.611)

 

 

 

B. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania  zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w latach 2020/2022. (Dz.U.2019.1481,1818 i 2197)

 

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym zafazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku  gdy  są  to  niepełnosprawności  spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku  gdy  są  to  niepełnosprawności  spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio wpkt 1– 6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127ust.10 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r.  poz .910),  albo  orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 312ust.1  ustawy  zdnia  14grudnia  2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.60, 949 i2203, z2018r. poz.2245 oraz z2019r. poz.1287).

Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

1) 225zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021,

2) 390zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 1–7, uczęszczającego:

a) w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia,

3) 445zł – dla ucznia, o którym mowa w pkt 1–7, uczęszczającego:

a) w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II  i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II – IV  dotychczasowego  czteroletniego  technikum  prowadzonych  w pięcioletnim technikum, klas II I– VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,  klas  I i II  liceum  sztuk  plastycznych,  klas  II – IV  dotychczasowego  liceum  plastycznego  prowadzonych w liceum  sztuk  plastycznych,  klas V  i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ RODZICÓW O DOFINANSOWANIW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW: 4 WRZESIEŃ 2020 ROK.

1 września 2020