KOMUNIKAT W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W GMINIE RADOMYŚL WIELKI

Burmistrz Radomyśla Wielkiego wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Radomyśl Wielki.

Funkcję będzie pełniła Pani Maria Należna – Sekretarz Gminy.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim;
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe: 

Koordynator ds. dostępności w Gminie Radomyśl Wielki:

Maria Należna – Sekretarz Gminy

adres do korespondencji: Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

telefon: 14 68 19 121 wew. 116

e-mail: sekretarz@radomyslwielki.pl lub sekretariat@radomyslwielki.pl

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

11 września 2020