OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze ściętych drzew z terenu przeznaczonego pod budowę drogi na strefę przemysłową w miejscowości Podborze.

Opis przedmiotu sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży są różnego rodzaju gatunki drewna skwalifikowanego jako drewno opałowe (przewaga brzozy) w łącznej ilości 88 mp (metr przestrzenny).
  2. Cena za 1 mp ustalona na podstawie cennika nadleśnictwa wynosi 130 zł brutto. 

Informacje dotyczące warunków sprzedaży:

  1. Drewno można oglądnąć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (pod numerem telefonu 14 680 70 69) z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w na stadionie KS „Radomyślanka” przy ul. Przemysłowej w Radomyślu Wielkim.
  2. Podstawą do ustalenia wartości sprzedawanego drewna jest ustalenie jego ilości określonej w metrach przestrzennych na podstawie obmiaru przeprowadzonego przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.
  3. Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie protokołu przekazania drewna.
  4. Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem, na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku transportu dokonywanego przez  przewoźników działających w imieniu i na rzecz Kupującego, przed odbiorem drewna, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć do Sprzedającego upoważnienie do odbioru drewna oraz zaopatrzyć przewoźnika w kopie tego upoważnienia.
  5. Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno
  6. Sprzedaż prowadzona będzie do czasu wyczerpania materiału.

 

Radomyśl Wielki 20.11.2020r.

                                                                                                                                                             Burmistrz Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

23 listopada 2020