Przystąp do Akademii Kompetencji Menadżera

ARR MARR S.A. ogłasza nabór do projektu „Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Nabór nr 02/RUNDA/2021 trwa od 28 stycznia od godz. 8:00 do 10 lutego 2021 roku do godz. 15:00.

 

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę główną na terenie Makroregionu 3 - województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, którzy spełniają warunki dostępu określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorcy składają do wyznaczonego Operatora -Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej lub Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. elektronicznie w systemie SOPLIN, zgodnie z Instrukcją do systemu SOPLIN, po otrzymaniu informacji mailowej z dostępem do systemu.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

• należą do sektora MMŚP;

• posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;

• planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

• posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;

• spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;

• nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”;

• otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub

• wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

• właściciele MŚP;

• pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;

• pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Więcej informacji na stronie MARR S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci pod numerami telefonów:

797 600 324, 797 600 308, 721 201 211

Plakat informacyjny

28 stycznia 2021