Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Radomyśl Wielki

ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 03 września 2021 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372) w związku z obniżeniem stanu wód i stabilizacją sytuacji  zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się dla Gminy Radomyśl Wielki pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 3 września 2021 roku od godziny 12.00

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Radomyśla Wielkiego oraz Sekretarzowi Gminy i Podinspektorowi ds. zarzadzania kryzysowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                                          Józef Rybiński

3 września 2021