Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 września 2021 r.  /czwartek/ o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za I półrocze 2021 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Witosa”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Radomyśl Wielki do Mieleckiego Klastra Energii.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.   

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jan Miękoś

23 września 2021