Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2020-2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek położonych w Radomyślu Wielkim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (SUW Jamy)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (ORLIK)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

22 października 2021