Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim

(-) Jan Miękoś

18 listopada 2021