Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  diet  dla radnych  za  udział  w  pracach  Rady i jej  Komisji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

13. Przedłożenie sprawozdania za 2021 rok z działalności:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Komisji Społecznej,

d) Komisji Budżetowo – Gospodarczej,

14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

20 grudnia 2021