Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2022 r.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2022 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (drogi/chodniki),
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (transport publiczny).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu w 2022 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

13 stycznia 2022