Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 10 luty 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy a  powstają odpady komunalne.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczonej do zbierania odpadów komunalnych na terenie  nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki" do 2030 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości diet dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

                                                                         Jan Miękoś                                                                                            

4 lutego 2022