Tryb małych zleceń - bieżące oferty

Oferta złożona przez: Stowarzyszenie „SZKOŁA DLA WSZYSTKICH” ul. Kościuszki 2, 39-310 Radomyśl Wielki
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Warsztaty profilaktyczne w terenie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i aktywne spędzenie wolnego czasu – Ferie – aktywnie i sportowo”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty profilaktyczne w terenie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i aktywne spędzenie wolnego czasu – Ferie - aktywnie i sportowo”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pisemne uwagi na temat przedstawionej oferty. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@radomyslwielki.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Termin zgłaszania uwag mija 14.02.2022 r.

Treść oferty

Formularz - uwagi do oferty

8 lutego 2022