Własny biznes receptą na sukces

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna w terminie 4-25 kwietnia br. nabór do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu oferowane są:

- szkolenia grupowe dla 40 uczestników/uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 uczestników/uczestniczek projektu,
- finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.
 Projekt kierujemy do 40 osób (21 kobiet, 19 mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:
Projekt skierowany jest w szczególności do:
•    kobiety,
•    osoby z niepełnosprawnościami,
•    osoby długotrwale bezrobotne,
•    osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
•    osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
Co najmniej 50% uczestników/uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).
Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób, w tym 21 kobiet 19 mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć m.in.: osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30, lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wlasnybiznestarr.pl

23 marca 2022