Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 kwiecień 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspierania rodziny w  Gminie Radomyśl Wielki na lata 2022-2024".

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

8. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Radomyśl Wielki w 2021 roku.

9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2022 roku.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

22 kwietnia 2022