"Własny biznes receptą na sukces"

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. "Własny biznes receptą na sukces" zostaje wydłużony do dnia 6 maja 2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu,
  • Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

Do projektu szczególnie zapraszamy:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
  • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Informacja o rekrutacji

Plakat z informacją o projekcie "Własny biznes receptą na sukces"

 

27 kwietnia 2022