Konkurs plastyczno-fotograficzny LGD PROWENT

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Tytuł /temat konkursu: 

Konkurs organizowany jest pod nazwą:  „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”

 • Cel konkursu: 

Celem konkursu jest:

 • promocja piękna krajobrazu obszaru PROWENT,
 • aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy,
 • popularyzacja i promocja działalności Stowarzyszenia LGD PROWENT wśród mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia,
 • promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD PROWENT,
 • ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków, 
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań przyrodą ich najbliższego otoczenia,
 • rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD,
 • upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD,
 • promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, tel. 17 7731890

Uczestnicy konkursu oraz sposób rekrutacji/naboru: 
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków lub uczęszczać do szkoły na w/w obszarze.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 9 roku życia,
II kategoria – od 10 do 16 roku życia.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko 1 pracę.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dołączenia go do wykonanej pracy. Dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów. 

Zakres konkurencji/kategorie:
Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu.

W zależności od kategorii wiekowej (zgodnie z zapisem pkt. IV. b.) składa się prace w różnej technice:
I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką plastyczną np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp. (preferowany format A4) 
II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia (preferowany format A4 wraz z zapisem elektronicznym na płycie CD). Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru LGD PROWENT (tj. gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków). 

Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres wskazany w pkt. III. w zaklejonych kopertach wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, który powinien znaleźć się na odwrocie pracy plastycznej.  

Terminarz konkursu
Prace należy dostarczyć lub nadsyłać w terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. na adres siedziby Biura LGD. 
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka - Tradycja „PROWENT”  Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać także pod numerem telefonu 17 7731890 Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie.
Prace Komisji Konkursowej zostaną zakończone w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania prac.
Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.lgdprowent.pl Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac o terminie i miejscu wręczenia nagród poinformowani zostaną e- mailem lub telefonicznie.

Nagrody rzeczowe:
Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w 2 kategoriach wiekowych. 
Organizator zastrzega sobie również możliwość przyznania wyróżnień i upominków wśród nadesłanych prac a także nagród zbiorowych. 

Sposób wyłaniania zwycięzcy (punktacja - kryteria oceny, Komisja  Konkursowa):
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów konkursu i przydzieli im odpowiednie miejsca.
Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób.
Ocenie podlegać będzie nie tylko poprawność techniczna w przypadku wykonanych zdjęć i technika prac plastycznych ale przede wszystkim kreatywność oraz wizja artystyczna złożonych prac.
Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Sposób informacji o patronacie LGD PROWENT:
Informacje o konkursie i patronacie LGD PROWENT zostaną zamieszczone na stronie www.lgdprowent.pl. Na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących konkursu, nagrodach, dyplomach itp. zostaną zamieszczone właściwe logotypy oraz informacja o finansowaniu w ramach PROW 2014-2020.

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs:
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania oraz umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w materiałach promocyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia LGD „PROWENT”, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach, w związku z prowadzoną działalnością statutową. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac, a wymaganych w pkt. IV. e niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu

28 kwietnia 2022