Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sołectwie Janowiec

Zarządzenie Nr 68/2022

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Janowiec w Gminie Radomyśl Wielki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r., poz. 559) oraz § 17 ust. 2 i § 18 ust. 1 Statutu Sołectwa Janowiec stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr XXXVI/277/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  statutów osiedla i sołectw w gminie Radomyśl Wielki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 45, poz. 821) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory Sołtysa w sołectwie Janowiec w gminie Radomyśl Wielki.

2. Zwołuje się Zebranie Wiejskie w sołectwie Janowiec, w celu dokonania wyboru Sołtysa, na dzień 27 maja 2022 r. na godz. 18.30 w budynku Domu Strażaka w Janowcu.

§ 2.

Ustala się następujący porządek wyborczego zabrania wiejskiego:

1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.

2) Zapoznanie ze statutem sołectwa w części dotyczącej obowiązków sołtysa, zasad i trybu wyborów.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.

5) Ogłoszenie wyników wyborów.

6) Wolne wnioski, zakończenie zebrania.

§ 3.

Zebraniu wyborczemu przewodniczy Burmistrz Radomyśla Wielkiego lub upoważniona przez niego osoba.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i sołectwie Janowiec oraz na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

6 maja 2022