Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 maja 2022 roku sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.

Na podstawie art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny ofert na realizację w/w zadań publicznych w roku 2022 zatwierdzam do realizacji następujące oferty i przyznaję dotację na 2022 r. w wysokości:

1.

Stowarzyszenie „IMPULS” Ruda

Ruda 125

39-315 Ruda

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – „Dziedzictwo przyrodnicze Gminy Radomyśl Wielki w obiektywie”

 

2 000 zł

 

2.

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

Dulcza Mała 40

39-310 Radomyśl Wielki

 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – „Piknik Integracyjny”

 

 

2 000 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Dulczy Wielkiej

ul. Ks. Kalinowskiego 67

39-312 Dulcza Wielka

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Uroczystość patriotyczno-religijna powiązana z koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zorganizowana z okazji 102 urodzin Jana Pawła II”

 

3 000 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgórsku

Zgórsko 16

39-308 Wadowice Górne

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Dożynki Gminne w Zgórsku”

 

3 000 zł

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu

Zdziarzec 95

39-311 Zdziarzec

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Piknik żniwny”

 

3 000 zł

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej

Dulcza Mała 59

35-310 Dulcza Mała

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Kultywowanie tradycji strażackich - prezentacja umundurowania galowego oraz organizacja zawodów pożarniczych grup A i C”

 

3 000 zł

7.

Stowarzyszenie szachowe „SZACH-MAT”

ul. Chopina 17

39-310 Radomyśl Wielki

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Otwarte mistrzostwa Dekanatu Radomyśl Wielki Diecezji Tarnowskiej w Szachach pod honorowym patronatem Burmistrza Radomyśla Wielkiego”

 

2 000 zł

8.

Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich”

ul. Kościuszki 2

39-310 Radomyśl Wielki

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Integracja, pamięć, tradycja”

 

 

 

3 000 zł

9.

Stowarzyszenie „KU PRZYSZŁOŚCI” w Partyni

Partynia 71A

39-310 Radomyśl Wielki,

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Olimpiada w Jarzynowie – Jemy kolorowo, żyjemy zdrowo”

 

3 000 zł

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie

Ruda 125

39-315 Ruda,

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Święto Pieczonego Ziemniaka-„Dziś do ogniska ziemniaki wrzucamy i do wesołej zabawy wszystkich zapraszamy”

 

3 000 zł

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

Dąbie 111

39-311 Dąbie

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Młodzi strażacy w akcji”

 

3 000 zł

 

SUMA:

30 000 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

                           inż. Józef Rybiński

11 maja 2022