Tryb małych zleceń - bieżące oferty

Oferta złożona przez: Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pisemne uwagi na temat przedstawionej oferty. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@radomyslwielki.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Termin zgłaszania uwag mija 23.05.2022 r.

Treść oferty

Formularz - uwagi do oferty

16 maja 2022