Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy  Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu tego handlu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś 

18 maja 2022