Nabór uzupełniający wniosków

na dofinansowanie wymiany pieców na paliwo stałe (węgiel, miał, drewno)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego na podstawie §6 ust.1 Uchwały Nr XXVII/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór wniosków  o  dotację na wymianę pieców węglowych na nowe  gazowe. Kwota dofinansowania do zakupu pieca wynosi 5 000 zł ale nie więcej jak 70% ceny brutto zakupu pieca.

 

  1. Wnioski o dotację celową wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej należy składać w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2022r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w pokoju nr 9 (biuro obsługi petenta)  osobiście lub drogą pocztową (w przypadku poczty decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu). Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne na stronie internetowej gminy Radomyśl Wielki oraz w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.
  2. Wniosek wraz z załącznikami (kompletny) należy złożyć w  kopercie na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-10 Radomyśl Wielki, z dopiskiem nabór na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany pieca.
  3. Zadanie wymiany pieca należy zrealizować do końca listopada 2022r. i złożyć wniosek o wypłatę dotacji nie później niż do 30 listopada 2022r.
  4. Kwota dotacji na dofinansowanie do  wymiany źródeł ciepła w ogłoszonym naborze wynosi  45 000 zł.
  5. O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków oraz kwota przeznaczona na dotacje.
  6. Z wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę.
  7. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.

Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 014 680 89 16.

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o dotację celową

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Wniosek o wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła (najpóźniej do 30 listopada 2022).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

24 maja 2022 r.

24 maja 2022