ZARZĄDZENIE NR 83/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza:

§1

Przyznać dotację w wysokości 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 gr.) na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki pod nazwą „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego”.

W okresie zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy tj. od 16 do 23 maja 2022 r. nie zgłoszono żadnych uwag.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

25 maja 2022