Projekt „AKTYWIZACJA START! - Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo"

W ramach projektu realizowane jest Indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych a także staże zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Work & Training Service Janusz Żuczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. http://aktywizacjastart.pl/

Plakat "Aktywizacja start"

1 czerwca 2022