Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie Gminy Radomyśl Wielki

§ 1. Wprowadza się zakaz podlewania z sieci wodociągowej trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w §1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

30 czerwca 2022