Konsultacje społeczne LSR LGD PROWENT

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się dnia 14 lipca 2022r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim (budynek Sokoła) ul. Rynek 29. Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Program spotkania:
1.    Podsumowanie PROW 2014-2020
2.    Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
obszaru.
3.    Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
4.    Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
5.    Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opra-cowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która  opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej - odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich  i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!

logotypy UE, PROWENT-U, Leadera, PROW

6 lipca 2022