Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Podborze i przysiółka Zgórsko w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Zgórsko z przysiółka na wieś

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 3 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443) oraz § 3 uchwały Nr XL/302/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie wsi Podborze i przysiółka Zgórsko w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Zgórsko z przysiółka na wieś/ zmiany nazw rodzaju miejscowości znajdujących się w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części tj.:

1) z Zgórsko, -ka, przysiółek - część wsi Podborze na: Zgórsko, -ka - wieś;

2) z Kwatery, -ter, część wsi Podborze na: Kwatery, -ter, część wsi Zgórsko;

3) z Prewenda, -dy, część wsi Podborze na: Prewenda, -dy, część wsi Zgórsko;

4) z Wilcza Wola, -czej -li, osada na: Wilcza Wola, -czej -li, część wsi Zgórsko;

2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 16.08.2022r.- 23.09.2022r.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: formularzy ankietowych wypełnianych przez mieszkańców miejscowości, których dotyczy zmiana oraz w trakcie zebrań wiejskich sołectwa Podborze i sołectwa Zgórsko.

§ 2. Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia 16.08.2022r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Podborze i przysiółka Zgórsko.

§ 3. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia:

1) mieszkańcy wsi Podborze i przysiółka Zgórsko będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego Zarządzenia poprzez:

a) publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niniejszego Zarządzenia oraz formularza ankietowego o brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

b) umieszczenie Zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz na terenie sołectw Podborze i Zgórsko.

2) Konsultacje w formie formularzy ankietowych przeprowadzone zostaną w następujący sposób: formularz ankietowy udostępnia się do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim (punkt przyjmowania interesantów), na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.radomyslwielki.pl      oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy pod adresem radomysl.bip.2.ires.pl. Wypełniony formularz ankietowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

3) Konsultacje w formie zebrania wiejskiego zostaną przeprowadzone poprzez zasięgnięcie opinii uczestników zebrania wiejskiego i sporządzenia protokołu zawierającego stanowisko uczestników zebrania wiejskiego.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenia konsultacji i opracowanie ich wyników jest Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji poprzez publikację na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Józef Rybiński

 

 

Formularz ankietowy - Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zgórsko z przysiółka na wieś

8 sierpnia 2022