Informacja dla beneficjentów,

którzy skorzystali z dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

W związku ze składanymi wnioskami przez mieszkańców naszej gminy na dodatek węglowy, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że wszyscy Beneficjenci, którzy otrzymali dotację celową na dofinasowanie wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki, nie powinny składać takiego wnosku. Zgodnie z zapisami zawartej umowy Beneficjenci musieli zlikwidować stare źródło ciepła (kotły na paliwo stałe)  oraz zobowiązali się do prawidłowego eksploatowania nowego źródła ciepła (pieca gazowego) finansowanego ze środków z udzielonej dotacji przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków nałożonych w przedmiotowej umowie dotacja może zostać cofnięta wraz z odsetkami ustawowymi.

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

2 września 2022