Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

o rozpoczęciu prac nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego


Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” i  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy do wnoszenia propozycji w terminie od 09 września do 30 września br. na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl

Propozycje proszę wnosić w oparciu o „Projekt programu współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami  pozarządowymi na 2023 rok” na formularzu zgłoszenia opinii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5a ust.4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Program współpracy zawiera w szczególności:

1. Cel główny i cele szczegółowe programu.
2. Zasady współpracy.
3. Zakres przedmiotowy.
4. Formy współpracy.
5. Priorytetowe zadania publiczne.
6. Okres realizacji.
7. Sposób realizacji.
8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
9. Sposób oceny realizacji programu.
10. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Załączniki:
Projekt PROGRAM współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Formularz zgłoszenia opinii (Program 2023)

12 września 2022