Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miekoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

26 września 2022