Dodatek dla podmiotów wrażliwych

wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

 

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty ogrzewania węglem kamiennym, brykietem, peletem zawierającym co najmniej 85% węgla, peletem drzewnym, biomasą, LPG i olejem opałowym w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania świadczeń, lub podstawowej działalności. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 % kosztów ogrzewania.

Podmioty uprawnione do skorzystania ze wsparcia:

 1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
 2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 6. podmioty tworzace system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. podmioty prowadzace żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat;
 8. kościoły lub innze związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 10. podmioty prowadzące działalnośc archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 11. ochotnicze straże pożarne;
 12. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art 53 tej ustawy;
 14. centra integracji społecznej, o którym mowa w art 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 15. kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art 29. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 17. organizacje pozarzadowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Terminy wnioskowania o dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek mozna złożyć papierowo w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (biuro obsługi), elektronicznie za pomoca Platformy ePUAP lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (formularz wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.  (Dz. U z 2022 r. poz. 1976) w sprawie wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła).
 2. Oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu.
 3. Dokumenty sprzedaży będące podstawa do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty dodatku.

Informacje dodatkowe

 1. Dodatek przysługuje podmiotom wraźliwym pod warunkiem, że same ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu, peletu, peletu drzewnego, biomasy, LPG i oleju opałowego i ich źródło ogrzewania jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 2. Podmioty wrażlwe, które ubiegaja się o  przyznanie dodatku muszą posiadać siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolistej Polskiej.
 3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.
 4. W przypadku gdy wniosek o wypłate dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów dodatek przyznawany jest na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy

Pliki do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku

 

7 października 2022