Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLV/22 i Nr XLVI/22.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3”. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za I półrocze 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.   

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

18 października 2022