Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2023 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś  

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

 

10 listopada 2022