Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p. zm.) zwołuję L sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 28 grudzień 2022 r. (środa) o godz. 11.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Radomyśl Wielki na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu  w 2023 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Mieleckiemu na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2023 roku (drogi/chodniki),
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w 2023 roku (sprzęt rehabilitacyjny).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

21 grudnia 2022