Informacja Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim

o realizacji "Planu działania priorytetowego" na terenie dzielnicy nr RZ-RMI-0211-001M

Planem działania priorytetowego w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku objęty został: rejon "Skweru przy ul. Rynek w Radomyślu Wielkim"

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia:

Na podstawie przeprowadzonej analizy interwencji odnotowanych w SWD, zgłoszeń do Karty Zadań Doraźnych oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego zdiagnozowano oraz w trakcie pełnienia służby dzielnicowego zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jest gromadzenie się osób zakłócających porządek publiczny, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie i niszczenie mienia na terenie skweru przy ul. Rynek w miejscowości Radomyśl Wielki. W toku przeprowadzonych konsultacji ustalono, że zagrożenie to związane jest ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol i stanowi demoralizację oraz bezpośrednie zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń. Problem ten w znacznym stopniu nasilony jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia:

Działania mają na celu ograniczenie zagrożenia wynikającego z zachowania osób zakócających porządek publiczny będących pod wpływem działania alkoholu, co przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństawa wśród mieszkańców miejscowości Radomyśl Wielki.

Plan realizują funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim

Sporządził: Dzielnicowy asp. Stalmach Przemysław, tel.kont. 572-908-622, www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

19 stycznia 2023