Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r.
28 marca 2023