Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

7. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Radomyśl Wielki w Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla  Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu.

8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji w latach 2021 – 2022 ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024”.

9. Przedłożenie sprawozdanie z realizacji programu współpracy  gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

10. Przedłożenie Oceny zasobów pomocy społecznej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej prywatnej nazwy ulicy w miejscowości Radomyśl Wielki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś  

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

24 maja 2023