Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza:

§1
Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.) na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki pod nazwą: „Tam gdzie rzeka, tam gdzie las… - mądry uczeń rusza w świat”. 
W okresie zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy tj. od 12 do 20 czerwca 2023 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

 

22 czerwca 2023