Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych w 2023 r.

Na podstawie art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.), w związku z art. 41 ust. 1 pkt.5 
i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.165 z  późn.zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały 
Nr XL/297/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023 ,
zarządzam, co następuje:
§ 1
Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 zatwierdzam do realizacji następujące oferty i przyznaję dotację na 2023 r. w wysokości:

Lp. Nazwa organizacji porządkowej Kwota dotacji
1.

Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich”
ul. Kościuszki 2
39-310 Radomyśl Wielki

 „Bliżej siebie – dalej od nałogów”

4000 zł
2.

Stowarzyszenie Motocyklowe „MOTO-LEWART”
ul. Firleja 30a
39-310 Radomyśl Wielki 

 „Pożegnanie lata – piknik rodzinny – nie bądźmy obojętni na przemoc domową”

4000 zł
3.


Stowarzyszenie szachowe SZACH-MAT 
ul. Chopina 17
39-310 Radomyśl Wielki

„Szach Dulcza Wielka”

4000 zł
4.

Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni
Partynia 71A
39-308 Zgórsko

„Wybór należy do Ciebie!”

4000 zł
5.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Lokalnego” w Żarówce
Żarówka 29
39-310 Radomyśl Wielki

 „Poznajemy i promujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego bez zachowań ryzykownych”

4000 zł
6.  
Stowarzyszenie Impuls
Ruda 125
39-315 Ruda,
 
 „Nasza historia, nasza tradycja – kultywowanie tradycji i poznawanie naszej historii – nauka przez zabawę bez używek”
 
4000 zł
SUMA    24000 zł
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
 
  inż. Józef Rybiński
 
 
 
22 czerwca 2023