Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

6.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022 w tym debata nad raportem z udziałem radnych i mieszkańców.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2022 wraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim za 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

12. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki za rok 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Radomyśl Wielki.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia (użytkowania) na okres 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Radomyślu Wielkim.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na rzecz Powiatu Mieleckiego na cele publiczne.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

23 czerwca 2023