Informacje na temat Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do chcących podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową
w 2023r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  •  zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli
  • zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  •  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  •  pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
  •  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE:

www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 7 lipca 2023r.
do dnia 18 sierpnia 2022r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz
z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie
do 28 sierpnia 2022r.
      Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania
stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
w roku akademickim 2023/2024” - Segment IA.
      Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie
internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl
Informacji o programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                                Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź                                                    Oddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58                                                                tel. 17 853 78 87

3 lipca 2023